Гэр бүлийн шалтгаанаар цагаачлах

Иргэн эсвэл байнгын оршин суух эрх(f-5) –тэй этгээдийн гэр бүлийн хүн түүнчлэн насандхүрээгүй хүүхдийнх нь хувьд БНСУ-д 2 ба түүнээс дээш жил оршин сууж буй этгээд мөн БНСУ-д төрсөн гэсэн ...

F1 төрлийн оршин суух зөвшөөрөл сунгах

Санамж Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.

J төрлийн оршин суух хугацаа сунгах

Цээж зураг (cүүлийн 6 сард авахуулсан, 3.5см x 4.5см хэмжээтэй, өнгөт. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас олгосон зөвшөөрөл; Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн ...

Оршин суух хугацаа

Оршин суух хугацаа. Гадаад оюутан суралцагч (D-2) аль эсвэл энгийн дадлагажигч (D-4) эрхтэйгээр хилээр нэвтрэн орсон тохиолдолд 1удаад 2 хүртлэх жил, богино …

f2-1

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр: Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан, 100900012003) Хүлээн авагч: " Гадаадын иргэн, ХГазар "Гүйлгээний дүн: 1 хүн – 7$ /тухайн өдрийн Монгол банкны ханшаар/

c2-1

Оршин суух зөвшөөрөл нь үндсэн c2 иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаагаар сунгагдана. Оршин суух зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө сунгуулах ...

H3 төрлийн оршин суух зөвшөөрөл сунгах

Санамж Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.

c6-1

Оршин суух үнэмлэхийг олгохдоо гадаадын иргэн нь өөрийнхөө хүчин төгөлдөр бичиг баримт, иргэн, хуулийн этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь байгууллагаас олгосон итгэмжлэлийг эх хувиар ...

C3 төрлийн оршин суух хугацаа сунгах

Цээж зураг (cүүлийн 6 сард авахуулсан, 3.5см x 4.5см хэмжээтэй, өнгөт. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас олгосон зөвшөөрөл; Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн ...

C11 төрлийн оршин суух хугацаа сунгах

Тэмдэгтийн хураамж: Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан, 100061400941) Хүлээн авагч: "До.За Улсын тэмдэгтийн хураамж". Гүйлгээний утга: "Цахим хүсэлтийн 11 оронтой тоо". Энгийн үйлчилгээ - 87.000 ...

Оршин суух үнэмлэх нь оршин суух хэлбэрээс үл хамааран цэнхэр өнгөтэй байна. 1.Оршин суух үнэмлэхийн мэдээллийг дотор нь хоёр ангилна: 1.1.Нүүрэн талд …

Important Notices | Korea Visa Application Center

БНСУ-ын Хууль зүйн яам наас "Гадаадын иргэ дэд оршин суух хугацаа олгох нөхцөл" шинэчилсэн тухай. БНСУ-ын Хууль зүйн яам "2021 оны 7 сарын 1-нээс эхлэн Солонгост оршин сууж буй гадаадын иргэнд 1 удаад олгож болох оршин ...

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

Монгол Улсад байнга оршин суугч болон оршин суугч бус татвар төлөгчийг тодорхойлох 2.1.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчид Хувь …

C1 төрлийн оршин суух зөвшөөрөл хүсэх

Санамж Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлтээ гадаадын иргэн тус улсын хил нэвтэрсэн өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.

G төрлийн оршин суух зөвшөөрөл сунгах

Санамж Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.