ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

5.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх албан хаагч нь дараахь үүрэгтэй байна: 5.2.1. хууль тогтоомж, төрийн албаны ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажиллах; 5.2.2. хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний явцад олж ...

05.IPSAS 1 Bolormaa

Хураангуйлсан санхүүгийн үр дүнгийн тайлан 2018 он 2017 он (дахин тайлагнасан) Хүүний өмнөх ашиг 90,000,000₮ 54,000,000₮ Хүүний зардал (9,000,000₮) (7,800,000₮) Тайлант үеийн үр дүн /ашиг/ 81,000,000₮ 46,200,000₮ 23

Гарын авлага :: Салбарын онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтад тусгагдсан "Салбарын онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам (аргачлал)" боловсруулахдаа энэхүү журмын төслийг ашиглахыг зөвлөж байна.

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

үнэлгээний журам"-ыг батлан хэрэгжүүлж байна. 7.7. Нөлөөллийн үнэлгээний журам, аргачлалыг Засгийн газар батлах бөгөөд уг журам, аргачлалд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний

dadlaga devter 1

1 - 50. 51 - 100. 101 - 147. Дадлагын стандарт, хөтөлбөр Хүснэгт 4. Ажиглалтыг үнэлэх рубрик Шалгуур Хангалттай Дунд зэрэг Хангалтгүй - Ажиглалтын зорилгыг - Ажиглалтын - Ажиглалтын зорилгыг зорилгыг ...

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

горим сорилын хэрэгжилт, гол үр дүнгийн талаар дор нэгтгэн тэмдэглэв. Эрсдэлийн үнэлгээний дүнд үндэслэн аудитын 7 чиглэлээр аудитын 13 горим сорил