"ЦЕМЕНТ ШОХОЙ" ТӨХК

Хөгжилд ХӨТӨЛ-нө Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө- 2023 он 5 Шуудан холбоо: Хөтөлийн "Цемент-Шохой" ТӨХК нь Улаанбаатар хот болон бусад

Геодези, зураг зүй, газар зохион байгуулалт, барилгын …

Дараах норм, дүрэмтэй дэлгэрэнгүй танилцах бол энд дарна уу. 1 БХБС-ын 2016 оны 121 дүгээр тушаал "Кадастрын зураглалын ажил" /БНбД 11-11-16/ норм ба дүрэм Энэхүү норм ба дүрмийг шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэж байна

4.2.Сумын Засаг дарга бэлчээр, хадлангийн талбайн ашиглалтын талаар менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан энэхүү журамд тусган хэрэгжүүлнэ.

2023 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН …

2023 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Мv-012325 ~ 2 ~ ... орших бөгөөд талбайн булангийн солбицлуудыг доорхи хүснэгтээр үзүүлэв. Хүснэгт-1. Мv-012325аашиглалтын хайгуул хийх талбайн солбицол

2018

2.1.Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө нь уурхай, уулын, баяжуулах болон ... 5.3.2.уурхайн талбайн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагааны зардал; (тоног төхөөрөмжийг нүүлгэн ...

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2020 Хуудас - 5. Хүснэгт 26. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө..... 58. Хүснэгт 27. Хөрсний хяналт шинжилгээ

2017 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН

орчны менежментийн төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн ... бохирдох, өрөмдлөг тэсэлгээний үед болон хөрс чулуу ачих, тээвэрлэх явцад тоос босох, дуу чимээ гарах зэрэг сөрөг ...