ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ

9.4.12.НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ, ЦАС, МӨСИЙГ ХАРИУЦАН ЦЭВЭРЛЭХ 50 МЕТР ХҮРТЭЛХ НИЙТИЙН ЭДЭЛБЭР …

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ

3.1.2."ахуйн хог хаягдал" гэж айл өрхөөс гарах хог хаягдал болон түүнтэй найрлага, бүтцийн хувьд ижил хог хаягдлыг; 3.1.3."аюултай хог хаягдал" гэж хүн, амьтан, ургамлыг өвчлүүлэх, гэмтээх,

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

5.6.Барилгын хог хаягдлыг дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд нь барилгын хог хаягдал тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд энэхүү журмын 4.1-ийг баримтална.

Хог хаягдлын тухай

30.7.3.хог хаягдлыг сэргээн ашиглахад хог хаягдал үүсгэгч нэгж бүрт ногдох хөрөнгө оруулалт, хүчин чадал, өдөр тутамд шаардагдах үйлчилгээ, түүний ашиглалт, аюулгүйн стандартын тухай сургалт ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

аюултай хог хаягдал үүсдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагыг; 4.1.39."аюултай хог хаягдал хүлээн авагч" гэж аюултай хог хаягдал хадгалах, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэгчийг;

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ

9.4.12.НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ, ЦАС, МӨСИЙГ ХАРИУЦАН ЦЭВЭРЛЭХ 50 МЕТР ХҮРТЭЛХ НИЙТИЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ; ... 4.1.37."барилгын хог хаягдал" гэж ...

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ, ХАДГАЛАХ. 2.1.Барилгын хог хаягдал үүсгэгч нь хог хаягдлыг ангилах, хадгалах, цуглуулах байршлыг талбайн зохион …

Хог хаягдал | NDC

Хог хаягдлын салбарын ХХЯ-ын суурь сценарийг тооцохдоо хатуу хог хаягдлын төвлөрсөн цэгээс үүсэх метан хийн ялгарал, ахуйн болон үйлдвэрийн бохир усыг …

ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫН ДАНС

Ахуйн хог хаягдал: Айл өрхөөс гарах энгийн хог хаягдлыг хэлнэ. Аюултай хог хаягдал үүсгэгч: Үйл ажиллагаа болон үйлдвэрлэлээс нь аюултай хог хаягдал үүсдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хэлнэ.

Агаарын чанар

Үүнээс 145.7 тонн хог хаягдлыг орон сууцанд амьдарч буй айл өрхүүд "үйлдвэрлэдэг" бол гэр хорооллын айл өрхүүдээс 690.8 тонн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанаас 159.9 тонн хог хаягдал ...